1251. Reconstructie De Achterhoek en Liemers

Het provinciale bestuur van Gelderland wil een Reconstructieplan vaststellen voor het gebied Achterhoek en Liemers. Vervolgens komt er een jaar later een uitwerking voor het gebied Winterswijk-Oost.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2002 Datum kennisgeving
24-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-03-2004 Datum kennisgeving
02-06-2004 Advies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
01-04-2005 Datum kennisgeving
26-05-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Reonstructieplan Achterhoek Liemers

In de startnotitie zijn diverse onderdelen waar de Commissie in de adviesrichtlijnen voor het MER normaliter om vraagt, al goed uitgewerkt. De meeste aandacht moet in het MER worden besteed aan de onderbouwing van het duurzame raamwerk en aan het ontwikkelen van alternatieven, waarmee de belangrijkste beleidskeuzen voor het plangebied goed in beeld worden gebracht.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat deze punten in het MER goed zijn ingevuld. In haar advies wijst de Commissie erop dat de reconstructie op diverse punten nog niet leidt tot het gewenste doelbereik, bijvoorbeeld op het gebied van veterinaire veiligheid, natuurbescherming, vermindering van hinder en verbetering van de waterkwaliteit. Dit wordt in het MER ook gesignaleerd en beargumenteerd. Daarom doet deze constatering geen afbreuk aan de positieve beoordeling van de Commissie over het MER.

Uitwerkingsplan Winterswijk - Oost

Met gebruikmaking van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft de provincie Gelderland het MER-Recon structie plan Achterhoek en Liemers voor de uitwerking Winterswijk-Oost van toepassing verklaard en dit MER met het Ontwerp Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost ter visie gelegd. De Commissie is van mening dat het voornoemde Reconstructieplan-MER ook voor de Uitwerking Winterswijk-Oost, tezamen met de aanvullende informatie in het uitwerkingsplan zelf, de essentiƫle informatie bevat. Zij wijst erop dat dit niet automatisch voor alle nog op te stellen uitwerkingsplannen geldt, maar dat dit per geval moet worden bekeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.J. Baaijens
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. drs. J.A.A.M. Leemans
dhr. prof.dr.ir. F.M. Maas
dhr. dr.ir. N.W.M. Ogink
dhr. ir. R.F. de Vries

Voorzitter van de werkgroep: prof.dr. W. Maas
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018