1237. Uitbreiding Keppelse Golfbaan, gemeente Hummelo en Keppel

De Stichting Golfsport Keppel wil de huidige 9 holes golfbaan uitbreiden tot een 18 holes baan met een totaal oppervlak van ca 54 ha.

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
18-02-2002 Adviesaanvraag
04-04-2002 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies
Beoordeling van de gewijzigde beoordelingsnotitie
10-11-2003 Adviesaanvraag
02-12-2003 Advies uitgebracht
Wijziging beoordelingsadvies
Richtlijnen
10-03-2004 Datum kennisgeving
10-03-2004 Ter inzage legging van de informatie
13-05-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-09-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2004 Kennisgeving MER
06-10-2004 Ter inzage legging MER
01-02-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte in februari 2002 aanvankelijk geen bijzondere omstandigheden aanwezig die noodzaakten tot het maken van een MER. Nadien is het voornemen gewijzigd in de zin dat een deel van de uitbreiding in de Ecologische Hoofdstructuur wordt voorzien. Op basis van deze nieuwe informatie heeft de Commissie in december 2002 desgevraagd geadviseerd om alsnog de m.e.r. procedure te volgen. Dit advies is door de gemeente Hummelo en Keppel overgenomen.

De Commissie adviseerde in haar richtlijnenadvies om in twee stappen te komen tot een systematische inperking van alternatieven. In stap 1 worden alle in de startnotitie genoemde alternatieven en varianten kwalitatief vergeleken op een aantal belangrijke en onderscheidende criteria. Op basis van deze vergelijking wordt een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijke alternatief (mma) bepaald. Uitsluitend deze alternatieven worden in stap 2 in meer detail uitgewerkt en op effecten (waar mogelijk ook kwantitatief) onderling vergeleken. Het richtlijnenadvies gaf een aantal specifieke aandachtspunten mee voor het meest milieuvriendelijke alternatief.

De Commissie heeft tijdens de toetsing aangegeven dat zij onvoldoende onderbouwd achtte dat er bij situering van de driving range in het bos geen sprake zou zijn van aantasting van wezenlijke waarden van de EHS. Het ontbreken van deze informatie achtte zij een essentiële tekortkoming in het MER. Om een dergelijke conclusie te kunnen trekken was naar haar mening nader onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek diende betrekking te hebben op de waarde van het betreffende bosperceel als landbiotoop voor amfibieën, w.o. de knoflookpad, die voorkomen in wateren (als de kolk) behorende tot het (hydrologisch) systeem van de Heekenbroek.

De Stichting Golfsport Keppel heeft daarop besloten om haar voorkeur voor de alternatieven met ligging van de driving range in het bosperceel (alternatieven Prinsenweg A en B) te wijzigen in een voorkeur voor het meest milieuvriendelijke alternatief, zoals beschreven in het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
ir. Ton van der Maarel
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hummelo en Keppel

Bevoegd gezag
Hummelo en Keppel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018