1231. Glastuinbouwgebied PrimAviera Nieuw-Rijsenhout

De ontwikkeling in fasen van een glastuinbouwgebied van in totaal 500 hectare bruto/300 hectare netto nabij Rijsenhout.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2002 Datum kennisgeving
08-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
09-04-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-05-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2004 Kennisgeving MER
18-05-2004 Ter inzage legging MER
07-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2004
Toetsing
01-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
09-04-2009 Kennisgeving MER
09-04-2009 Ter inzage legging MER
17-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2009

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies oordeelt de Commissie dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is. De Commissie heeft aanbevelingen betreffende de consequenties van de Nota Ruimte en een mogelijke uitbreiding van Schiphol, de waterhuishouding, energie, en natuur en landschap.

2009 Vanwege veranderde omstandigheden is een geactualiseerd MER aan de Commissie ter toetsing aangeboden.

De Commissie is van oordeel dat  de essentiële informatie in het geactualiseerde MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Ten aanzien van de waterberging constateert de Commissie dat bij de berekening van de omvang van deze berging geen rekening gehouden lijkt te zijn met de invloed van niet geregistreerde maar wel bekende stuwen. Daarnaast is gerekend met de mogelijkheid van piek-waterberging voor een neerslaggebeurtenis die eens in de 50 jaar kan voorkomen. Voor woongebieden is echter in het Nationaal Bestuursakkoord Water een norm van eens in de 100 jaar opgenomen. Dit zou kunnen betekenen dat er enige mate van wateroverlast zou kunnen ontstaan voor de in het peilgebied aanwezige bebouwing. Door deze twee oorzaken is mogelijk meer waterberging nodig dan in het geactualiseerde MER is aangegeven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ir. Marcel Klootwijk
drs. Marinus Kooiman
drs. ing. Leo Oprel
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stivas de Meerlanden-Amstelland

Bevoegd gezag
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018