1230. Bedrijventerreinen Ede- Veenendaal (ISEV)

Ontwikkeling van bedrijventerreinen in het ISEV-gebied tussen Ede en De Klomp met een totaal bruto oppervlak van circa 140 ha: De Klomp Oost (54 ha), Ede West II (40 ha) en Ede West II I (45 ha). Deze ontwikkeling zal plaatsvinden in samenhang met natuurontwikkeling, recreatie en landbouw. In het middengebied tussen de bedrijventerreinen zal een ecologische verbindingszone tot stand worden gebracht die de natuurkerngebieden ten noorden van de het plangebied verbinden met het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-02-2002 Datum kennisgeving
09-04-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-11-2002 Datum kennisgeving
21-03-2003 Advies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
10-09-2003 Datum kennisgeving
21-11-2003 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing heeft de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen in het MER geconstateerd. Het gaat om de probleem- en doelstelling, de effectbeschrijving voor hydrologie, ecologie, verkeer en landschap, en om de beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief ten opzichte van het voorkeursalternatief. Hierover heeft op 18 februari 2003 een deskundigenoverleg plaatsgehad tussen het bevoegd gezag, de initiatiefnemer en de Commissie. Tijdens dit overleg hebben bevoegd gezag en initiatiefnemer aangegeven dat er een aanvulling op het MER zal worden gemaakt die ter inzage gelegd zal worden en ter toetsing aan de Commissie aangeboden wordt. Op 22 september 2003 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen in de vorm van een aangepast MER. Zij heeft beoordeeld dat het aangepaste MER alle essentiële informatie voor de besluitvorming bevat. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs.ir. B.A.H.V. Brorens
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. dr. J.T.C.M. Sprangers
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. B.C. Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ede

Bevoegd gezag
Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018