1216. N837, Arnhem - Heteren

Provincie Gelderland wil een provinciale weg, de N837, aanleggen tussen Arnhem en Heteren om de bestaande ontsluitingsproblemen (filevorming, sluipverkeer en onveilige verkeerssituaties) op te lossen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-11-2001 Datum kennisgeving
28-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
31-01-2002 Advies uitgebracht
advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-2005 Kennisgeving MER
20-06-2005 Ter inzage legging MER
31-07-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de toetsingsfase heeft de Commissie geconstateerd dat er in het MER sprake is van essentiƫle tekortkomingen voor de verkeersgerelateerde effecten. Over de aanvullende informatie heeft de Commissie in haar toetsingsadvies geconstateerd dat er voldoende informatie beschikbaar is gekomen om het milieubelang bij de besluitvorming mee te kunnen wegen.

Ten aanzien van de effecten van het voornemen op de luchtkwaliteit en de externe veiligheid merkt de Commissie op dat er op basis van de informatie in het MER sprake is van knelpunten in het voldoen aan de gestelde normen. Zij heeft aanbevolen om voor het besluit inzichtelijk te maken in hoeverre er in het jaar van ingebruikname tot het jaar 2014 sprake zal zijn van overschrijding van de norm voor fijn stof en een verslechtering of verbetering van de luchtkwaliteit per saldo. Ook zal aannemelijk gemaakt moeten worden of met mogelijke maatregelen de luchtkwaliteit per saldo kan verbeteren of tenminste gelijk zal blijven. Over het geconstateerde knelpunt voor externe veiligheid beveelt de Commissie aan een beter onderbouwd, realistisch scenario voor vrachtverkeer door te rekenen alvorens het besluit wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Hans Huizer
drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018