1208. Bedrijventerreinen Zuid-Limburg

Het aanwijzen van de meest geschikte locaties voor vestiging van bedrijven in de segmenten ‘Platformgebonden en luchthavengerelateerd’, ‘Transport en distributie’, Modern gemengd’ en ‘Gemengd plus’ in Zuid-Limburg met in totaal een bruto oppervlak van 175 ha (tijdens het opstellen van het MER teruggebracht tot 147,5 ha).  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-2001 Datum kennisgeving
13-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
29-01-2002 Advies uitgebracht
Toetsing
05-11-2002 Kennisgeving MER
05-11-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
22-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering


In de POL-aanvulling zal geen concrete beleidsbeslissing tot aanwijzing van bedrijventerreinen genomen worden.
In een aanvulling op het MER is de onderbouwing van de ruimtevraag en van het te beschouwen zoekgebied gegeven.
Voor chemie en auto-industrie gereserveerde gebieden horen in het MER niet tot de potentiële locaties. In het toetsingsadvies beveelt de Commissie aan bij vervolgbesluiten en toekomstige POL-evaluaties na te gaan of het benutten van ruimte voor bedrijven elders nog steeds opweegt tegen het reserveren van ruimte voor chemie en auto-industrie.
In het toetsingadvies specifieke aanbevelingen over de waterhuishouding van de locaties Maastricht-Aachen Airport-Oost en Hendrik (Brunssum) en de ecologie van locatie Hendrik.
 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
drs. Derk van Ree
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Jaap de Zeeuw

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008