1189. Woningbouwlocatie Waalsprong Nijmegen

De aanleg van een woonwijk van 10.000 tot 12.000 woningen met bijbehorende voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-10-2001 Ter inzage legging van de informatie
03-10-2001 Datum kennisgeving
03-12-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-06-2002 Kennisgeving MER
19-06-2002 Ter inzage legging MER
02-07-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-09-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
16-07-2003 Kennisgeving MER
16-07-2003 Ter inzage legging MER
17-07-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-10-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over het aangevulde MER 2003
Toetsing b
29-11-2006 Kennisgeving MER
29-11-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing c
19-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over het aanvullend MER over de verkeersstructuur

Opmerkingen bij de advisering

Op 3 mei 2001 oordeelde de Raad van State dat het besluit over een vrijstelling ex. art. 19 WRO voor 150 woningen en bouwrijp maken beschouwd diende te worden als het eerste ruimtelijk plan voor de bouw van 6500 woningen en dat hiervoor een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld. Omdat een eerder opgesteld MER gekoppeld was geweest aan een ruimtelijk plan waarin geen concrete beleidsbeslissing was genomen, oordeelde de rechter dat hiermee niet aan de m.e.r.-plicht was voldaan. De gemeente Nijmegen heeft daarom een m.e.r. gestart voor de hierboven genoemde activiteiten en besluiten.

De belangrijkste conclusie in het toetsingsadvies is het oordeel van de Commissie dat de essentiële informatie in het MER aan wezig is voor de besluitvorming over de drie bestemmingsplannen die nu voorliggen, te weten het bestemmingsplan Woonpark Oosterhout 2002, het bestemmingsplan Lent Oost 2002 en het bestemmingsplan Stadsas-Noord. De Commissie heeft in het MER bij de toetsing aan de richtlijnen wel essentiële tekortkomingen voor later te nemen besluiten aangetroffen. Zij adviseert tot een aanvulling op het MER ten behoeve van deze besluiten.

Hoewel de Commissie slechts op onderdelen vroeg om een aanvulling op en verbetering van het MER Waalsprong uit 2002, heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen een geheel nieuw MER te maken. Hierover heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht. Niet alleen de m.e.r.-plichtige activiteiten maar ook de (mogelijk) m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten zijn in het MER uitgebreid en volwaardig aan de orde gekomen. De Commissie verwacht dat het MER een goede onderbouwing kan leveren voor de besluiten die de komende jaren over de Waalsprong zullen worden genomen.

Vanwege ontwikkelingen en gewijzigde inzichten met betrekking tot de verkeersstructuur in en in rondom de Waalsprong heeft de gemeenteraad van Nijmegen in 2006 opdracht gegeven om een aanvulling op het MER Waalsprong 2003 op te stellen. In het MER Waalsprong 2006 zijn twee alternatieven onderling vergeleken op de aspecten: verkeer, woon- en leefmilieu, ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, ecologie en water. Nadat nog wat informatie was verschaft in de vorm van aanvullende bijlagerapporten heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht. Het MER wordt gebruikt als aanvullende onderbouwing voor de komende bestemmingsplannen in de Waalsprong.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
prof. ir. Duijvestein
ir. Yttje Feddes
ir. Hans Huizer
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Eric Zinger
drs. Paul Zoetbrood

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nijmegen

Bevoegd gezag
Gelderland
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding
D15.1 tot 1-4-2011: Bronbemaling bij bouwputten, bodemsanering en proefwinningen, >= 3 miljoen m3 per jaar
D15.3 tot 1-4-2011: Waterbekken of stuwmeer aanleggen, inhoud >=5 miljoen m3
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018