118. Kampeer-/watersportcentrum Broekerhaven (gem. Stede Broec)

Ter verbetering van de recreatieve voorzieningen van de Markermeerkust werd voorgesteld om een kampeerterrein van 350 standplaatsen aan te leggen, een jachthaven met 500 natte ligplaatsen en 250 walplaatsen, een strandrecreatiegedeelte voor 2000 personen en een strandgedeelte voor 300 surfers en horecavoorzieningen. Bij de realisatie van het plan zou op enkele tientallen meters uit de huidige kustlijn bij Bovenkarspel een eiland met een oppervlak van 14 ha worden aangelegd binnen de grenzen van de gemeenten Stede Broec en Venhuizen en in op dat moment nog niet gemeentelijk ingedeeld provinciaal gebied(inmiddels heeft gemeentelijke indeling plaatsgevonden (Stb.429, 1989). In enge zin kon als ondernemersdoel het oprichten en exploiteren van een rendabele recreatievoorziening worden onderkend.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-02-1987 Datum kennisgeving
25-02-1987 Ter inzage legging van de informatie
23-04-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
20-10-1987 Kennisgeving MER
20-10-1987 Ter inzage legging MER
18-12-1987 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies stelde de Commissie, dat in het MER de alternatieven voor het voornemen niet gelijkwaardig aan het voornemen waren beschreven. Het ging hierbij om het zogeheten dagrecreatief alternatief – dat vanuit de gemeente Venhuizen naar voren was gekomen –, om het meest milieuvriendelijke alternatief en om varianten met verschillende breedte in de waterstrook tussen eiland en vasteland. Ook had ze kanttekeningen bij voorspelde effecten van het voornemen, onder andere op de oppervlaktewaterkwaliteit. De Commissie gaf in haar advies het bevoegd gezag in overweging om het meest milieuvriendelijke alternatief nader uit te werken.

Hierop besloot de gemeenteraad van Stede Broec om geen nader onderzoek te verrichten met betrekking tot de conclusies van het MER, om het merendeel van de ingediende bezwaarschriften tegen het ontwerp-bestemmingsplan ontvankelijk en gegrond te verklaren en om níet over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

In 1990 ontwikkelde overigens een andere initiatiefnemer een idee om, in samenwerking met de gemeente Stede Broec, een recreatie-eiland aan te leggen en in exploitatie te nemen. Naar de haalbaarheid van dit idee werd een studie verricht, die in het najaar van 1990 werd afgerond.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
dr. ir. Flach
prof. dr. ir. Leentvaar
drs. Rooth
ir. Vinjé

Voorzitter: prof. dr. ir. Isaak Zonneveld
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stede Broec

Bevoegd gezag
Stede Broec
Venhuizen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008