1166. Reconstructie N356 Centrale As, kanaalverlegging Prinses Margrietkanaal te Burgum

Reconstructie van de N356/N913 Dokkum-Veenwouden-Burgum-Nijega/Garyp tot een autoweg met een 100 km per uur regiem.  Omlegging van het Prinses Margrietkanaal bij de kruising met de Centrale As.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2001 Datum kennisgeving
22-06-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-09-2005 Datum kennisgeving
17-10-2005 Adviesaanvraag
19-12-2005 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
14-01-2006 Datum kennisgeving
19-01-2006 Adviesaanvraag
27-03-2006 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies over aanvulling
Aanvullende toetsing op het MER
12-01-2010 Datum kennisgeving
19-02-2010 Adviesaanvraag
15-04-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In december 2005 heeft de Commissie een toetsingsadvies over het MER uitgebracht, waarin zij heeft geconstateerd dat op enkele punten essentiële informatie in het MER ontbreekt. De tekortkomingen betreffen het meest milieuvriendelijke alternatief, verkeer, ecohydrologische effecten, cultuurhistorie, geluid en de samenvatting. Het voorliggende advies gaat over de aanvulling op het MER. De Commissie heeft beoordeeld dat in het MER inclusief de aanvulling hierop de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang bij het besluit mee te wegen. Daarnaast heeft zij aanbevolen een aantal keuzemogelijkheden bij het besluit nader te onderbouwen door een meer expliciete afweging te presenteren.

In een aanvulling (november 2009) worden de milieueffecten van de omlegging van het Prinses Margrietkanaal bij de kruising met de Centrale As nader in beeld gebracht. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in de aanvulling aanwezig is. De Commissie adviseert bij de vervolgbesluitvorming over de wijze waarop de grond zal worden afgevoerd en het kanaal zal worden gegraven rekening te houden met eventuele hinder en overlast en mogelijke mitigerende maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ir. J.H.J. van der Gun
mw. drs. Y.J. van Manen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg
D03.0 tot 1-4-2011: Waterweg voor schepen >=900 ton: aanleg, wijzigen of uitbreiden
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018