1161. Tweede fase Zoetermeer-Zuidplas en MER Bentwoud

De provincie Zuid-Holland, de Dienst Landelijk Gebied , de gemeente Rijnwoude en de gemeente Waddinxveen zijn bezig met de ontwikkeling en aanleg van het natuur- en recreatiegebied Bentwoud. Het Bentwoud is gelegen in de gemeenten Rijnwoude en Waddinxveen. De gemeente Rijnwoude wil een besluit gaan nemen over het bestemmingplan, dat de verdere aankoop en realisatie van het Bentwoud mogelijk maakt.  De gemeente Waddinxveen is nog geen besluitvormingstraject gestart. In het verleden zijn voor dit project reeds m.e.r.-procedures doorlopen. Doordat het oude MER niet meer actueel is, is een geactualiseerd MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-03-2001 Datum kennisgeving
28-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
11-06-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-02-2003 Kennisgeving MER
27-02-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-02-2003 Ter inzage legging MER
01-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing geactualiseerd MER 2007
04-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-2008 Kennisgeving MER
13-02-2008 Ter inzage legging MER
21-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies geactualiseerd milieueffectrapport
Toetsing Waddinxveense deel van het MER 2010
17-11-2010 Ter inzage legging MER
17-11-2010 Kennisgeving MER
24-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsingsadvies a2330-98ts

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat het geactualiseerde MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming over het Rijnwoudse deel van het gebied. Voor het Waddinxveense deel van het gebied is alleen voldoende informatie  aanwezig indien geen randweg in het gebied gerealiseerd zal worden (zie verder hoofdstuk 3 van het advies).

De Commissie geeft aanbevelingen voor een verdere actualisering van het MER indien wordt besloten een randweg aan te leggen, daarnaast geeft zij aanbevelingen op het gebied van natuur, water, evaluatie en beheer.

De Commissie heeft het een geactualiseerde versie van het MER voor het Waddinxveense deel van het Bentwoud getoetst. Zie voor dit advies projectnummer 2330.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Rijnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018