1154. Stadsontwikkeling Raaksgebied Haarlem

De aanleg van een binnenstadsproject met een bioscoop, leisurevoorzieningen, winkels en woningbouw.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2001 Datum kennisgeving
15-03-2001 Ter inzage legging van de informatie
27-04-2001 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-12-2001 Kennisgeving MER
13-12-2001 Ter inzage legging MER
22-02-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
04-04-2002 Kennisgeving MER
04-04-2002 Ter inzage legging MER
07-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft rekening gehouden met het verzoek het richtlijnenadvies vóór 2 mei 2001 uit te brengen, twee weken voor het einde van de adviestermijn. 

Bij de toetsing constateerde de Commissie dat er in allerlei achtergrondrapporten al veel nuttige informatie bijeen is gebracht. Het MER en de samenvatting gaven echter geen duidelijk overzicht van de belangrijkste veranderingen onder invloed van het voornemen. Met name de verkeersgegevens waren versnipperd, deels onderling strijdig en daardoor weinig inzichtelijk en niet actueel. De Commissie adviseerde deze ‘essentiële tekortkomingen’ te ondervangen door een nieuwe samenvatting te maken, waarin de belangrijkste en meest actuele gegevens staan weergegeven. Zij adviseerde verder deze aanvulling ter visie te leggen, conform het Richtsnoer aanvullingen. Het bevoegde gezag heeft de aanbevelingen van de Commissie overgenomen. Over de opgestelde aanvulling heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht.

Begin 2004 legt de rechter het project stil. Er komt nieuw onderzoek over de monumentale waarde van bepaalde panden in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Leo de Leu
drs. Léon Partouns
ing. Paul Peeters

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
MAB BV

Bevoegd gezag
Haarlem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018