1102. Tracéstudie N381, Drachten - Drenthe

De reconstructie van de N381 tussen Drachten en de grens met Drenthe, tot een 100 km/uur autoweg met ongelijkvloerse kruispunten (enkelbaans of dubbelbaans).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-2000 Datum kennisgeving
02-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
05-07-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-08-2003 Kennisgeving MER
13-08-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing
20-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hoewel er sprake is van een goed opgezet MER, miste de Commissie essentiële informatie over de natuurwaarden, de geohydrologische situatie, de archeologische waarden en de onderbouwing van het mma. De Commissie acht dit belangrijke onderwerpen, temeer daar er sprake is van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden langs het huidige tracé. Er is vervolgens een aanvulling opgesteld die de Commissie positief heeft beoordeeld. De Commissie heeft daarbij wel het voorbehoud gemaakt dat de conclusie omtrent het meest milieuvriendelijk alternatief op tracédeel Drachten-Donkerbroek wordt aangepast. Volgens de Commissie is tracévariant 2 (vanaf de bocht bij Wijnjeterper Schar rechtdoor) het meest milieuvriendelijk alternatief, omdat dit alternatief gunstiger is voor de natuurwaarden en het woon- en leefklimaat.

Omdat het (ondiepe) grondwatersysteem van belang is voor de natuurwaarden in de beschermde gebieden Wijnjeterper Schar en Drents-Friese woud doet de Commissie de aanbeveling om hier in de uitwerking van het tracé veel aandacht aan te besteden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wilfried Hessing
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
dr. Nico de Vries
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018