1082. Bedrijventerrein Linderveld, Deventer (Colmschate-Noord)

De gemeente Deventer heeft het voornemen om ten noordoosten van Deventer het bedrijventerrein Linderveld (voorheen Colmschate-Noord) te ontwikkelen. Het plangebied is gelegen ten noordoosten van het bestaand stedelijk gebied van Deventer en sluit aan op de Vinex-locatie Vijfhoek. Aan de westzijde wordt de locatie begrensd door het Overijsselse kanaal en de nog aan te leggen provinciale weg N348. De noord- en zuidzijde worden gevormd door de Soesterwetering en de Oerdijk.   Op Linderveld wordt netto 55 ha uitgeefbaar bedrijventerrein gerealiseerd (bruto ca. 85 ha). Linderveld wordt voornamelijk ontwikkeld voor grootschalige bedrijvigheid (meer dan 5 ha, milieucategorie 3 en onder voorwaarden categorie 4) en kleinschalige bedrijvigheid (kleiner dan 3 à 5 ha, lagere milieucategorieën). De gemeente wil bij het ontwikkelen van het bedrijventerrein uitgaan van een hoog ambitieniveau ten aanzien van duurzame ontwikkeling.                        

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-02-2000 Datum kennisgeving
29-02-2000 Ter inzage legging van de informatie
17-05-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen II
Toetsing
03-04-2002 Kennisgeving MER
03-04-2002 Ter inzage legging MER
23-10-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Deventer wil een nieuw bedrijventerrein en een nieuw bedrijvenpark realiseren. Daarnaast is de gemeente op zoek naar een geschikte locatie het nieuwe voetbalstadion voor Go Ahead Eagels. De mogelijkheid bestaat dat dit stadion op het bedrijvenpark wordt gesitueerd. Deventer heeft voor de inrichting van het bedrijventerrein (destijds Colmschate, nu Linderveld geheten) en het bedrijvenpark (Epse Noord) twee afzonderlijke startnotities ingediend. Tijdens de advisering over de richtlijnen voor de beide MER'en gaf de Commissie aan dat de locatiekeuzen beter onderbouwd zouden moeten worden. Zij adviseerde Deventer om als onderdeel van beide MER'en één rapport op te stellen waarin de noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen te realiseren en de gekozen locaties nader worden onderbouwd. Daar naast adviseerde zij om in dit rapport ook verschillende locaties voor het voetbalstadion te vergelijken.  

 

In juli 2001 heeft de Commissie het locatiekeuzerapport en het concept-MER informeel voorgetoetst. Hierbij werd het gebrek aan informatie over beschermde soorten als tekortkoming gezien. Dit punt is in het definitieve MER voldoende uitgewerkt. De Commissie benadrukt echter in haar toetsingsadvies over het MER dat als realisatie van de N348 achterwege blijft er niet meer wordt voldaan aan de uitgangspunten van de locatiestudie. Ook op inrichtingsniveau ontstaat dan een situatie waarin het MER niet voorziet, zodat een aanvulling dan op zijn plaats is.

 

Naar aanleiding van vragen van de Commissie tijdens de toetsing over de alternatievenontwikkeling en de voorgestelde compensatie heeft de gemeente Deventer een aanvullende notitie opgesteld. Deze notitie wordt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan openbaar gemaakt. De Commissie heeft het MER in samenhang met de aanvullende notitie positief beoordeeld.

 

In een inspraakreactie op het MER geeft het Waterschap aan dat Linderveld een functie heeft te vervullen als ‘winterbed van het regionale watersysteem’. Vooralsnog lijkt dit niet te leiden tot een wezenlijke verandering van de plannen, maar nadere studie moet uitwijzen welke maatregelen moeten worden getroffen om de bergingscapaciteit in het gebied te vergroten en welke kans op inundatie wordt geaccepteerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Robert Jan Jonker
dr. Hans de Mars
ir. Anneke Nauta
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Deventer

Bevoegd gezag
Deventer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018