1068. Tweede Ontsluitingsweg Westland -- Hoek van Holland (Veilingroute)

De provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden hebben het voornemen om in het plangebied Westland/Hoek van Holland een tweede ontsluitingsweg aan te leggen van Hoek van Holland naar knooppunt Westerlee, knooppunt Westerlee te reconstrueren, de Verlengde Veilingroute aan te leggen tussen de N213 en de N222 en eventueel de bestaande Veilingroute (N222) te verdubbelen. Voor de besluitvorming hierover wordt door de gemeenteraden van Rotterdam, Naaldwijk, De Lier, Wateringen en ’s-Graven zande een bestemmingsplan opgesteld.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-12-1999 Datum kennisgeving
10-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-03-2002 Kennisgeving MER
08-03-2002 Ter inzage legging MER
17-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De keuze voor nader beschouwde alternatieven is naar de mening van de Commissie niet goed uitgewerkt. Gezien de ruimtelijk-fysieke omgeving van het Westland is de Commissie van mening dat er niet veel winst is te behalen voor het milieu en acht zij daarom een aanvulling op de studie niet zinvol. De Commissie doet wel enige suggesties voor een zorgvuldige fasering van de maatregelen, die mogelijk beter of even goed tegemoetkomen aan de doelstellingen. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Dick van der Hoek
ir. Joep Lax
ir. Jan Taks

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Stadsgewest Haaglanden
Stadsregio Rotterdam

Bevoegd gezag
Naaldwijk
's-Gravenzande
De Lier
Rotterdam
Wateringen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018