1054. Baggerspecieberging Drempt (Hummelo en Keppel)

Het oprichten van een definitieve berging van baggerspecie klasse 3 en 4 (niet zijnde BAGA-plus) in de zandwinput nabij de kern Drempt in de gemeente Hummelo en Keppel. De berging zal gebruikt worden voor baggerspecie die vrij komt bij de waterbodemsanering van de Oude IJssel (ca. 320.000 m3) en baggerspecie van elders (deels uit het beheersgebied van het Waterschap). De inhoud van de put is ongeveer 900.000 m3 (de bruto stortcapaciteit). De eindbestemming is een natuurgebied dat een schakel vormt in de ecologische verbindingszone langs de Oude IJssel. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-1999 Datum kennisgeving
15-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
17-11-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
08-02-2001 Kennisgeving MER
08-02-2001 Ter inzage legging MER
03-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Dit project is een vervolg op de eerdere m.e.r. projectnummer 805, die in grote lijnen over dezelfde activiteit ging. Om redenen van procedurele zorgvuldigheid is de eerdere m.e.r.-procedure stopgezet. 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER en de (bijlagen bij de) vergunningaanvragen, samen met de verkregen toelichting op het MER, voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming over de baggerspecieberging Drempt. Zij doet een aantal aanbevelingen voor:

  • bewaking van de uitvoering van de isolatielaag, vooral op de taluds;
  • acceptatiecriteria voor baggerspecie afkomstig van elders dan de Oude IJssel en de controle daarop;
  • criteria voor zandscheiding en reinigbaarheidscriteria;
  • randvoorwaarden voor de eindinrichting en voor het nazorgplan;
  • de monitoring.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Hans Nijssen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijn en IJssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 18 dec 2007