1045. SWAB-project A2, Oudenrijn - Deil

Verbetering van de doorstroming op de achterlandverbindingen A2 Oudenrijn– Deil

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1999 Datum kennisgeving
02-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-05-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-05-2003 Kennisgeving MER
19-05-2003 Ter inzage legging MER
19-08-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit is de eerste van de 9 SWAB-projecten. In dit advies richt de Commissie zich met name op de effecten op het onderliggende wegennet. Hiervoor is een nadere analyse door de initiatiefnemer opgesteld. Het blijkt dat de oorspronkelijke analyse, zoals deze in het MER staat, niet juist is geweest. De eerder geprognosticeerde toename en afname op de aansluitingen bij Everdingen en Geldermalsen blijkt niet op te treden. De nieuwe analyse laat zien dat het voornemen op geen enkele locatie zal leiden tot een substantiële toe- of afname van verkeer. Naar de mening van de Commissie is de nieuwe analyse van voldoende kwaliteit en is daarmee afdoende onderbouwd dat het voornemen niet zal leiden tot een vergroting van problemen op het onderliggend wegennet.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Louis Bijlmakers
ing. Peter de Graaf
drs. Robert Jan Jonker
ir. Wim Keijsers
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018