1022. Opwekking duurzame energie door thermische conversie van pluimveemest

Het bouwen en exploiteren van een installatie voor de opwekking van duurzame energie door middel van thermische conversie van 350.000 ton stapelbare pluimveemest per jaar te Moerdijk.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-05-1999 Datum kennisgeving
05-07-1999 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-01-2000 Adviesaanvraag
07-01-2000 Datum kennisgeving
06-03-2000 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beoordeelde het MER positief, maar signaleerde dat er een aantal belangrijke leemten in kennis resteert die de vergunningverlening kunnen bemoeilijken, zoals de onzekerheid over de warmtelevering (mede in relatie tot de beperkte koelwatercapaciteit op het Hollandsch Diep), de afzet van reststoffen en de omvang van de NOx-uitstoot. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.W. Assink
dhr. ing. A.J. Dragt
dhr. ir. J.C. Wardenaar

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. M. van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ
Energy Systems
Stichting Duurzame Energieopwekking Pluiveemest

Bevoegd gezag
Hoogheemraadschap West Brabant
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018