Welke referentiesituatie moet ik hanteren voor de effectbeschrij...

Belangrijk is dat het herbevestigen van eerder beleid dat nog niet is gerealiseerd onderdeel vormt van het voornemen en niet van de referentiesituatie. Zie ook de factsheet Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen.