Wat is het detailniveau van informatie bij plan-m.e.r.?

Bij plan-m.e.r. volstaat een kwalitatieve bespreking van het aspect luchtkwaliteit als:

  • op basis van een gemotiveerd deskundigenoordeel wordt beargumenteerd dat aan de eisen van de Wet milieubeheer kan worden voldaan, én
  • er bij een huidige goede luchtkwaliteit geen sprake is van een ernstige verslechtering van de luchtkwaliteit, én
  • de luchtkwaliteit geen rol speelt bij de afweging tussen alternatieven, én
  • het plan geen concrete beleidsbeslissing bevat.

In alle andere gevallen is een kwantitatieve bespreking nodig aan de hand van de resultaten van een rekenmodel.