Moet ik naar cumulatieve gevolgen kijken?

  • Cumulatie is een beoordelingsaspect in het kader van m.e.r. en moet dus altijd worden bekeken.
  • Volgens de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) wordt alleen naar cumulatieve geurhinder gekeken als de gemeente een quickscan uitvoert ter voorbereiding op gemeentelijke normstelling. In overige gevallen blijft de cumulatieve geurhinder buiten beschouwing bij toetsing aan de Wgv.
  • Als grote of veel veehouderijen op korte afstand van elkaar liggen, bijvoorbeeld in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's), dan kunnen overbelaste situaties ontstaan. De Commissie vraagt dan naar een cumulatieberekening voor geur op basis van het model V-Stacks Gebied.