Moeten effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden meegenomen worden in een MER?

Ja. In een MER worden de belangrijke nadelige milieugevolgen beschreven, ook als deze plaatsvinden in het buitenland. Dit moet zowel op grond van de Wet milieubeheer (§7.8) als op grond van het algemene volkenrecht.

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 kunnen alleen vergunningen worden verleend voor activiteiten die effecten hebben op Nederlandse Natura 2000-gebieden. Om een vergunning te kunnen verlenen voor een activiteit die effecten heeft op een buitenlands Natura 2000-gebied, moet gebruik worden gemaakt van de rechtstreekse werking van art. 6 van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat in een vergunning die al verleend moet worden voor de activiteit ook het toetsingskader van de Europese Habitatrichtlijn wordt betrokken.