Is een passende beoordeling nodig bij een bestemmingsplan buitengebied?

Bij elk project of plan moet worden gekeken of er significante negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn. Als die niet op voorhand zijn uit te sluiten, moeten de gevolgen van het plan onderzocht worden in een passende beoordeling.
Bij een bestemmingsplan buitengebied gaat het vaak om de vermestende en verzurende depositie die mede door de stikstofemissies uit de veehouderij wordt bepaald. Ook andere factoren kunnen van belang zijn, zoals verstoring door recreatie of verdroging door ingrepen in de waterhuishouding.