Persbericht: Windenergie in Veenkoloniën in samenhang onderzoeken

Landschap Veenkoloniën gebaat bij afstemming tussen windparken

Door windpark N33 en andere plannen voor windenergie in Groningen en Drenthe in samenhang te onderzoeken is milieuwinst voor het landschap mogeljk. Dat stelt de Commissie in haar advies over de gewenste inhoud van het MER.


Het project
Samenwerkingsverband ‘Windpark N33’ wil langs de provinciale weg N33 in de gemeenten Menterwolde en Veendam een windpark realiseren. Het park krijgt een vermogen van ongeveer 120 MW. Het gaat om 15 tot 40 windturbines, afhankelijk van het type. De ministers van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en van Infrastructuur en Milieu willen het park mogelijk maken en stellen daarom een rijksinpassingsplan met een MER op.

Milieuwinst landschap
Het is belangrijk dat het Rijk locatie en grootte van het windpark en de milieueffecten in het MER goed onderbouwd. Daarvoor is het nodig de samenhang van windpark N33 met andere plannen in de Veenkoloniën te bekijken. Bijvoorbeeld de naastgelegen plannen voor de windparken Drentse Monden en Oostermoer.

Een integrale visie waarbij de locatie en het ontwerp van windpark N33 afgestemd zijn op de andere plannen kan leiden tot een betere inpassing en milieuwinst voor het landschap. Bijvoorbeeld door een balans te vinden tussen de vrije horizon en de nieuwe opstellingsvormen van windturbines in lijnen en clusters.