Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof

Een actueel overzicht van de kritische depositiewaarden (KDW) voor stikstof voor de habitattypen en leefgebieden van beschermde soorten in Natura 2000-gebieden. De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast door atmosferische stikstofdepositie. Deze informatie is relevant bij de beoordeling van de gevolgen van m.e.r.-plichtige plannen en projecten met stikstofemissies zoals, veehouderijen, (vaar)wegen en industrie.
 

Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000 (2012, Alterra-rapport 2397).