Cultuurhistorische waarden van tracé's vergelijken

Project 1463 - N314 Rondweg Hummelo biedt inzicht in de wijze waarop cultuurhistorische effecten van verschillende tracé's in m.e.r. belicht kunnen worden. Dit project betrof de aanleg van de rondweg N314, met als doel de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen door het verkeer op de N314 en de N814 in de bebouwde kom van Hummelo op te lossen. Het gebied rond Hummelo valt geheel binnen het Belvedèregebied De Graafschap, dat deel uitmaakt van een Waardevol Cultuurlandschap met zones met hoge archeologische verwachtingswaarde.

Voor het MER is bureauonderzoek naar archeologische waarden uitgevoerd. Dat was echter summier. De Commissie kon niet goed beoordelen of de tracé's zich van elkaar onderscheiden op het aspect 'verstoring bodemarchief'. Gezien de landschappelijke ligging van de tracé's was dit mogelijk een belangrijk onderscheid.
 
Het MER is aangevuld met een uitgebreider bureauonderzoek. De verschillen in verwachtingswaarde tussen de tracé's waren nu duidelijk en onderbouwd. Aangezien dit nog een globaal schaalniveau en puur bureauonderzoek betrof, staat het daadwerkelijk al dan niet aanwezig zijn van archeologische waarden nog niet vast. De Commissie heeft daarom geadviseerd voor het voorkeurstracé door middel van inventariserend veldonderzoek in kaart te brengen wat voor archeologische waarden er in het voorkeurstracé aanwezig zijn. Ook heeft zij het bevoegd gezag geadviseerd om voor de besluitvorming aan te laten geven hoe met eventueel aangetroffen waarden wordt omgegaan.