Cultureel erfgoed en ruimte

Gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening

De focus binnen het cultureel erfgoed verschuift van object- naar gebiedsgerichte zorg. Uitgangspunt van het Rijksbeleid hierbij is de zorg voor de bescherming van het cultureel erfgoed te koppelen aan ruimtelijke opgaven en ontwikkelingen.

Om deze gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg wettelijk te borgen, kiest het Rijk ervoor om de zorg voor erfgoed, behalve in de (objectgerichte) monumentenwetgeving, ook in het ruimtelijke ordeningsstelsel te verankeren. Dit leidt tot concrete aanpassingen van wet- en regelgeving, met name de aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2012, maar ook tot andere toepassing van de bestaande instrumenten.

In dit boek staat de relatie tussen cultureel erfgoed en de ruimtelijke ordening centraal. Het gaat in op relevante beleidskaders en wet- en regelgeving en de aanpassingen ten behoeve van de moderne erfgoedzorg. Verder wordt antwoord gegeven op de vraag, hoe het beschikbare instrumentarium in deze nieuwe context toegepast kan worden.
Lees meer