Onderzoek gemeentelijke structuurvisie en m.e.r.

De VROM-Inspectie heeft onderzoek gedaan naar gemeentelijke Structuurvisies. Daaruit blijkt dat ruim tweederde van alle gemeenten nog niet aan de verplichting heeft voldaan om een structuurvisie op te stellen. Een structuurvisie is belangrijk bij:

  • discussies over gemeentelijk ruimtelijk beleid
  • goede ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen
  • bovenplanse kostenverevening.

Gemeenten zijn zich er vaak niet van bewust dat structuurvisies veelal m.e.r.-plichtig zijn. Zeker sinds het nieuwe Besluit m.e.r. per 1 april 2011. In alle gevallen moet een afweging worden gemaakt over de noodzaak een MER op te stellen.