Europese wetgeving

Herziening M.e.r-richtlijn volledig geïmplementeerd
In 2014 is de M.e.r.-richtlijn gewijzigd. Nederland had tot mei 2017 de tijd om het Nederlandse recht in lijn te brengen met de herziene richtlijn.
Op 16 mei 2017 trad de implementatiewet al in werking. Het wachten was nog op de aanpassing van het Besluit m.e.r. aan de herziene richtlijn.
Op 3 juli 2017 is deze nu ook in werking getreden. De aanpassing omvat ook de uitvoering van het tweede amendement van het Verdrag van Espoo en het herstel van enkele implementatiegebreken.
Staatsblad 2017-297

 


Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet

Op 16 mei 2017 is de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet gewijzigd in verband met de implementatie van Europese richtlijnen voor m.e.r.
Met de wijziging wordt onder meer de m.e.r.-richtlijn in lijn gebracht met de EU-regelgeving. Er worden meer eisen gesteld aan de m.e.r.-beoordelings-procedure en de kwaliteit en de inhoud van het milieueffectrapport. De scope van m.e.r. wordt uitgebreid met onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteit. Daarnaast moet het milieueffectrapport door ‘bekwame deskundigen' worden opgesteld en de bevoegde instantie moet beschikken over voldoende expertise om het milieueffectrapport te onderzoeken.
Het Besluit m.e.r. wordt nog gewijzigd naar aanleiding van de richtlijn. Ook zal een Handreiking passende scheiding van functies door het ministerie voor de praktijk beschikbaar worden gesteld ingeval het bevoegd gezag en de initiatiefnemer dezelfde instantie zijn.
Staatsblad 2017-196

 

Implementatie M.e.r.-richtlijn uiterlijk mei 2017
In mei 2017 moet de wijziging van de M.e.r.-richtlijn in het Nederlandse recht zijn geïmplementeerd. Op 25 januari 2017 is hiervoor een wet aangenomen. Het Besluit m.e.r. wordt hier ook op aangepast. Het wijzigingsbesluit hiervoor is op 7 juli 2017 in werking getreden.

 

Guidances
De Europese Commissie heeft enkele handleidingen guidances uitgebracht voor de interpretatie van de Europese richtlijnen. De belangrijkste zijn:

Deze handleidingen hebben niet de status van regelgeving. In de handleidingen geeft de Europese Commissie helderheid hoe de richtlijnen moeten worden gelezen. Wel geeft ze daarbij aan dat de uiteindelijke interpretatie van het Unierecht bij het Europese Hof van Justitie ligt. Het Hof van Justitie verwijst voor de interpretatie van richtlijnen echter geregeld naar handleidingen. Geheel vrijblijvend zijn deze handleidingen dus niet.


Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hecht waarde aan de Guidances bij gebrek aan duidelijkheid over een begrip of uitleg van een inhoudsvereiste voor een milieueffectrapport.