3287. Natura 2000 Ontwikkelopgave Weerribben

De provincie Overijssel wil een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de natuur in het beschermde natuurgebied Weerribben te herstellen. De meeste maatregelen zijn een uitvloeisel van een nationaal programma dat herstel en behoud van kwetsbare natuur combineert met het realiseren van nieuwe kansen voor de economie. De overige maatregelen zijn nodig om provinciale natuurdoelen te halen. Om de gevolgen van deze maatregelen voor de omgeving te onderzoeken, wordt een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

25-01-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. J. Groen
dhr. drs. S.R.J. Jansen

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel

Bijgewerkt op: 15 mrt 2018