3263. Gendtse Waard, gemeente Lingewaard

K3Delta BV heeft samen met Staatsbosbeheer en steenfabriek De Zandberg (behorende bij het Rodruza concern), eigenaren van verschillende gronden in de uiterwaard, het plan opgevat voor een integrale herinrichting van een deel van de Gendtse Waard. De wens is om, naast de winning van zand, meer ruimte te bieden aan de dynamische riviernatuur. Het vergroten van de recreatieve waarden van de uiterwaard en het behouden en versterken van het cultuurhistorisch landschap, zodanig dat deze zich verenigen met de natuurfuncties, zijn eveneens belangrijke uitgangspunten.

Het geldende bestemmingsplan van de gemeente Lingewaard moet voor deze ontwikkeling worden herzien. Bovendien moet voor de ontgronding een ontgrondingsvergunning bij de provincie Gelderland worden aangevraagd. Voordat een besluit over het plan en de vergunning wordt genomen worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De provincie Gelderland treedt op als coörinerend bevoegd gezag en heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport.

 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

19-10-2017 Datum kennisgeving

30-10-2017 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdt en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ir. R. Speets
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
C04 2011: haven/pier

 

Bijgewerkt op: 13 nov 2017