3106. Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier

De provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest en andere partijen willen in het Zuidelijk Westelijk Kwartier drie waterbergingsgebieden in combinatie met natuurontwikkeling realiseren en in zeven gebieden natuur ontwikkelen. De functiewijzigingen worden vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan en bestemmingsplan. Voordat de provincie Groningen en de gemeente Grootegast besluiten over respectievelijk het inpassingsplan en het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

21-09-2016 Adviesaanvraag

29-09-2016 Datum kennisgeving

14-12-2016 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

18-10-2017 Adviesaanvraag

10-01-2018 Datum kennisgeving

10-04-2018 Voorlopig advies uitgebracht

Voorlopig toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing aanvulling op het MER

29-03-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.
 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een goede analyse van de waterhuishouding in alle gebieden en de wateroverlast en -veiligheid tot 2050. De totale waterbergingsopgave van 5 miljoen m3 blijkt in alle onderzochte inrichtingsalternatieven voor de drie waterbergingsgebieden Driepolders, De Dijken-Bakkerom en Dwarsdiep mogelijk, behalve in de landbouwvariant voor het Dwarsdiep.
Door in de natuurgebieden beter gebruik te maken van de lokaal aanwezige kwel, zoals door heel gericht sloten te dempen, kunnen kwelafhankelijke natuurwaarden zich nog beter ontwikkelen. Deze maatregelen kunnen in de vervolgtrajecten uitgewerkt worden.
In het gebied De Dijken-Bakkerom zal een slenk worden gegraven voor wateraanvoer in droge tijden en eventueel waterafvoer in natte tijden. Het rapport maakt niet duidelijk wat het effect van deze slenk is op de ontwikkeling van kwelafhankelijke natuur in het gebied. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de definitieve inrichting van de Dijken-Bakkerom is dit belangrijke informatie. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen. De provincie Groningen heeft aangegeven dit te gaan doen.


Advies reikwijdte en detailniveau
In het rapport zullen de milieueffecten beschreven worden van een alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces met diverse betrokkenen. De Commissie adviseert om in het rapport ook een alternatief waarin natuur en een alternatief waarin waterberging centraal staat te onderzoeken. Zo wordt duidelijk hoe het plan geoptimaliseerd kan worden voor natuurontwikkeling en voor waterberging en welke positieve en negatieve milieueffecten voor natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit, landschap en cultuurhistorie deze alternatieven tot gevolg hebben ten opzichte van het alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas

Secretaris van de werkgroep: mw. ir. V.J.H.M. ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 24 apr 2018