3478. NoWIT BV, verwerking afvalstoffen voor de keramische industrie, provincie Zuid Holland

No Waste In Time (Nowit) wil afvalstromen zoals baggerspecie en huisvuil omzetten in een grondstof voor de keramische industrie. Hiervoor wil zij een fabriek in Rotterdam bouwen. Voordat de provincie Zuid-Holland besluit over de omgevingsvergunning hiervoor worden de milieugevolgen onderzocht in een milieuffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-05-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. R.M.W. Swarts
dhr. ir. P.P.A. van Vugt

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. C.T. Slingerland
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. S.J. Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NoWit B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.2 2018: oprichting van installatie voor verbranding, chemische behandeling, storten of in diepe ondergrond brengen van gevaarlijke afvalstoffen
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 23 jun 2020