3469. Vloedbeltverbinding Borne

De provincie Overijssel en de gemeenten Borne en Zenderen willen de A1/A35 ontlasten, de robsuustheid van het regionale wegennet versterken en de leefbaarheid in de kernen Borne en Zenderen verbeteren. Daarom willen zij in een milieueffectrapport nut en noodzaak en mogelijke tracés van een nieuwe verbinding tussen de zuidelijke randweg in Borne en de provinciale weg N743 ten noordwesten van Zenderen onderzoeken.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
16-06-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. R. During
dhr. P.A. Feij
dhr. ir. J.E.M. Lax
mw. ir. F. Visser

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Almelo
Gemeente Borne
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Gemeente Almelo
Gemeente Borne

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km

Bijgewerkt op: 29 jun 2020