3461. Omgevingsvisie Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een Omgevingsvisie vaststellen, ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Ook wil ze bestaande bewoners en gebruikers  een stad bieden die klaar is voor de toekomst en nieuwe bewoners en gebruikers gastvrij onthalen. De Omgevingsvisie gaat in op de fysieke leefomgeving tot 2050. Voordat de gemeente hierover een besluit neemt worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de de Commissie gevraagd om een advies te geven over wat er in het milieueffectrapport moet komen. .

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. M.H. Fast
dhr. P.A. Feij
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 16 mrt 2020