3454. Buitendijkse slibsedimentatie Eems-Dollard (Programmatische Aanpak Grote Wateren)

Rijkswaterstaat wil met een groot aantal andere partijen de waterkwaliteit en natuur in de Eems-Dollard verbeteren door het realiseren van een buitendijkse slibsedimentatie. Hiervoor wordt een MIRT-procedure doorlopen. Dit project is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-02-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
mw. dr. ir. Z. Jager
mw. dr. H. van Londen
dhr. dr. M. van der Perk
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 18 mei 2020