3374. Natuurherstel Ulvenhoutse bos

  De Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en Staatsbosbeheer willen samen maatregelen nemen om meer grondwater naar het Ulvenhoutse bos te laten toestromen zodat het (opkwellend) grondwater de wortelzone van de gevoelige beschermde natuur kan bereiken. Het gaat onder andere om het verhogen van waterpeilen in beken of het omleiden of verondiepen van drainerende waterlopen buiten en deels in het bos. Ook wordt gekeken naar het infiltreren van hemelwater vanuit het bebouwd gebied van Ulvenhout om een lokale kwelstroom richting het bos te versterken. Omdat de maatregelen gevolgen voor het milieu en voor andere functies in de omgeving kunnen hebben, worden ze in een milieueffectrapport in kaart gebracht. De provincie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commisise werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.J. Bakker
dhr. drs. G.B. Dekker

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Werkgroepsecretaris: dhr. mr.drs. G.A.J.M. Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2018: landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan indien functiewijziging van water, recreatie of landbouw >=125 ha of glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied >= 50 ha
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 21 feb 2019