3348. Verhoging aandeel biomassa in RWE-Eemshavencentrale

De RWE-Eemshavencentrale is een kolencentrale waar nu 15 procent biomassa verstookt mag worden. RWE wil het aandeel van biomassa in de brandstoffen verhogen van 15 naar 30 procent. Ook wil zij twee nieuwe biomassastromen gebruiken voor energieproductie. De provincie besluit over de omgevingsvergunning die nodig is voor deze wijzigingen.

Procedure en adviezen

Toetsing
14-09-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
17-06-2019 Kennisgeving MER
17-06-2019 Ter inzage legging MER
23-10-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
08-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-05-2020 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
Het aangepaste rapport laat de milieueffecten van de extra bijstook nu beter zien. Zo is duidelijker welke biomassa het betreft en is voor verschillende brandstofpakketten berekent wat de luchtverontreiniging is. Dit is van belang omdat de milieueffecten, zoals het effect op de luchtkwaliteit, vooral afhangen van de precieze samenstelling van de biomassastromen.
Uit het rapport blijkt nu dat voor zware metalen de uitstoot mogelijk te hoog is, ook is nog onvoldoende duidelijk welke mogelijkheden er zijn om deze uitstoot van zware metalen terug te dringen. Daarnaast vermeldt het rapport de gemiddelde luchtverontreiniging per dag niet. Hierdoor kan niet gecontroleerd worden of deze aan de eisen voldoen. De Commissie adviseert eerst de informatie over luchtverontreiniging compleet te maken en daarna pas te besluiten over de extra bijstook van biomassa.

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport is gewerkt met een gemiddelde samenstelling van de bijstook. Hoewel dit belangrijke informatie is, zijn hiermee nog niet de maximaal mogelijke effecten van de bijstook in beeld. De milieueffecten, zoals het effect op de luchtkwaliteit, hangen vooral af van de precieze samenstelling van de biomassastromen. Daarom adviseert de Commissie de effecten daarvan alsnog te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ing. B.P.A. Peters
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE Eemshaven Holding II B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen

Bijgewerkt op: 19 mei 2020