3258. Windplan Groen, Flevoland

De Vereniging Windkoepel Groen wil een windpark realiseren in de gemeenten Dronten en Lelystad. Onderdeel van dit voornemen is het verwijderen en deels vervangen van de bestaande windturbines. Het windplan ‘Groen’ moet circa 300-400 MW groot worden. Dit zijn, afhankelijk van het vermogen, circa 98 tot 148 windturbines. Het doel van het windplan is om ondermeer met minder windturbines meer energie te produceren. Hiervoor moet een Rijksinpassingsplan worden vastgesteld en een omgevingsvergunning worden verleend. Voordat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-09-2017 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
20-12-2017 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-02-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport de keuze van de turbineopstellingen waarvan de effecten worden onderzocht, goed te onderbouwen. Daarnaast moeten niet alleen de effecten die bij het gebruik van de turbines optreden, voor de verschillende opstellingen worden vergeleken, maar ook de effecten die zich in de bouwfase voordoen. Tot slot is het belangrijk om  de redelijkerwijs te nemen hinderbeperkende maatregelen te beschrijven en te laten zien in hoeverre, op termijn, de natuureffecten van de nieuwe turbines door het verwijderen van bestaande turbines worden opgeheven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.P. Slijpen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Werkgroepsecretaris: mw. drs. J.P. Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windkoepel Groen

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 17 okt 2018