3228. Kavelbesluiten V en VI Hollandse Kust (noord)

Nederland heeft doelen geformuleerd voor windturbineparken op zee. In een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Op basis van een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van de kavelbesluiten V en VI Hollandse Kust (noord) worden onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-04-2017 Datum kennisgeving
24-04-2017 Adviesaanvraag
05-09-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
09-04-2018 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. Effecten op natuur, landschap en scheepvaartveiligheid krijgen zo voldoende aandacht. In het rapport worden ook de effecten van verschillende maatregelen onderzocht om nadelige effecten te voorkomen, bijvoorbeeld maatregelen om de effecten van het geluid bij het heien voor het onderwaterleven te beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. prof.ir. H. Ligteringen
dhr. dr. G.W.N.M. van Moorsel
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: mw. M. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 31 mei 2018