3062. Zandwinning IJsselmeer

Smals IJsselmeer BV te Cuijk wil industriezand winnen uit het IJsselmeer, in een gebied met een oppervlakte van 250 hectare, gelegen op 5 kilometer ten zuiden van de kust van Fryslân en 7 kilometer ten westen van de Noordoostpolder. Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied (Natura 2000), vooral omdat het een belangrijk leefgebied is voor veel watervogelsoorten. Een zandwinning van deze omvang in zo’n gebied brengt een complex toetsingstraject met zich mee. Voordat over de benodigde vergunningen en het bestemmingsplan besloten wordt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie dat het rapport al veel informatie bevatte maar op één onderdeel nog niet compleet was. De initiatiefnemer heeft het rapport daarom aangepast. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Commissie gevraagd het aangepaste rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-06-2015 Adviesaanvraag
18-06-2015 Datum kennisgeving
24-09-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
16-11-2015 Adviesaanvraag
25-11-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsings 2e aanvulling op het MER
04-01-2016 Adviesaanvraag
11-02-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de 2e aanvulling op het milieueffectrapport
In het studiegebied komen veel beschermde watervogels voor, zoals de Toppereend en de Kuifeend. Door de zandwinning verdwijnt voor deze soorten belangrijk voedselgebied en worden vogels verstoord. Om verstoring en aantasting van leefgebied  te beperken beschrijft het rapport verschillende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het instellen van een nachtelijk vaarverbod in maart en april, het bundelen van vaarroutes en het beperken van de recreatievaart. Hiermee wordt de verstoring van de vogels verminderd. De Commissie constateert echter dat met deze maatregelen nog niet aan de eisen van de natuurwetgeving wordt voldaan. De Commissie adviseert daarom te onderzoeken of het mogelijk is voor deze soorten eerst te investeren in de kwaliteit van het leefgebied door verbetering van de voedsel- en rustsituatie.

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport bevat nieuwe informatie waaruit slechts beperkte effecten op de natuur blijken van bijvoorbeeld vertroebeling door de zandwinning. Op één onderdeel vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. De zandwinning zorgt ook voor extra scheepvaartbewegingen. Het is nog onduidelijk hoe negatieve effecten daarvan op watervogels, zoals Fuut, Kuifeend en Toppereend, worden voorkomen.
De Commissie adviseert daarom alsnog aanvullende maatregelen uit te werken die teveel verstoring van vogels door scheepvaartbewegingen voorkomt. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het uitsluiten van scheepvaartbewegingen in bepaalde perioden.

Voorlopig toetsingsadvies
Het gebied dat door de zandwinning wordt beïnvloed is belangrijk voor beschermde watervogels zoals de Brilduiker en de Toppereend. De extra scheepvaartbewegingen en vertroebeling van het water door de zandwinning kunnen effecten hebben op deze vogels. Dit effect is nu nog onduidelijk. De Commissie adviseert daarom het rapport aan te passen en daarna pas besluiten te nemen over de zandwinning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. G.B. Dekker
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. F. Wijnants

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Fryske Marren
Smals IJsselmeer BV

Bevoegd gezag
Gemeente De Fryske Marren
Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Bijgewerkt op: 18 sep 2018