3052. Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel Schiphol

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil nieuwe gebruiksregels en normen voor de luchthaven Schiphol vastleggen door de Wet luchtvaart, het luchthavenverkeerbesluit (LVB) en mogelijk het luchthavenindelingbesluit (LIB) Schiphol te wijzigen. Voor de wijziging van het LVB (en het LIB) stelt Amsterdam Airport Schiphol een milieueffectrapport op.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
20-05-2015 Adviesaanvraag
15-06-2015 Datum kennisgeving
24-09-2015 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing effecten geluidsarmere start- en landingsprocedures
10-05-2016 Adviesaanvraag
25-08-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
25-10-2016 Adviesaanvraag
24-01-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Actualisatie rekenvoorschriften
13-02-2017 Adviesaanvraag
23-02-2017 Advies uitgebracht
Advies Implementatie Doc29

Opmerkingen bij de advisering

Stand van zaken toetsing milieueffectrapport Schiphol (oktober 2017)
De Commissie krijgt vragen over het nieuwe milieueffectrapport voor Schiphol. Wat is de stand van zaken? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat Schiphol momenteel bezig is om het nieuwe milieueffectrapport op te stellen. Het is nog niet bekend wanneer Schiphol het definitieve milieueffectrapport aan het ministerie zal aanbieden en wanneer het aan de Commissie toegestuurd zal worden. Dit betekent dat de Commissie nog niet kan aangeven wanneer ze haar advies over het milieueffectrapport zal uitbrengen.

Advies over actualisatie rekenvoorschriften
Het in overeenstemming brengen van het Nederlandse rekenvoorschrift voor het berekenen van de geluidbelasting van Schiphol met de nieuwste Europese aanbevelingen leidt ertoe dat de berekende geluidbelasting meer overeenkomt met de belasting die in werkelijkheid optreedt. De Commissie waardeert het feit dat bij het afleiden van profielen, waar mogelijk, is gebruikgemaakt van gegevens die zijn afgeleid uit de dagelijkse praktijk op luchthaven Schiphol. De doorgevoerde wijzigingen leiden ertoe dat de implementatie voldoet voor het berekenen van de effecten van de invoering van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel.

Stand van zaken toetsing milieueffectrapport
Het advies van de Commissie m.e.r. over de geluidarmere start- en landingsprocedures was voor de staatssecretaris aanleiding om:

  • Het rekenvoorschrift voor het berekenen van de geluidbelasting van de luchthaven te laten aanpassen.
  • Schiphol te vragen nu al te starten met de voorbereiding van een aanvulling op het milieueffectrapport en daarbij gebruik te maken van het aangepaste rekenvoorschrift.
  • De Commissie m.e.r. te vragen het milieueffectrapport tussentijds te beoordelen en zo Schiphol de mogelijkheid te bieden om in de op te stellen aanvulling ook eventuele andere tekorten in het rapport te corrigeren.

De Commissie heeft ondertussen het milieueffectrapport beoordeeld en heeft het voorlopige toetsingsadvies op 24 januari 2017 aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het Ministerie zal het milieueffectrapport en de achterliggende documenten pas vrijgeven nadat Schiphol de aanvulling heeft afgerond. Na ontvangst van de aanvulling zal de Commissie zich in een definitief advies uitspreken over het rapport en de aanvulling tezamen. In dat advies zal ze haar bevindingen bij het milieueffectrapport opnemen en aangeven hoe met die bevindingen in de aanvulling is omgegaan. Niet eerder dan na ontvangst van de aanvulling kan de Commissie zich een oordeel vormen over het totale onderzoek en over de consequenties van de stelselwijziging voor de ontwikkeling van de milieuhinder.


Toetsing effecten geluidarmere start- en landingsprocedures
De Commissie constateert dat wijzigen van de start- en landingsprocedures volgens het voorgeschreven model meer geluidwinst oplevert dan volgens internationaal gehanteerde rekenmethoden. Bij de start schat het rekenvoorschrift de geluidwinst van lager vliegen hoger in omdat de bodem in dat model voor meer geluiddemping zorgt. Bij de landing leidt dit juist tot een beperkte onderschatting van de winst. Verder kunnen de motorvermogens van de vliegtuigtypes uit het rekenvoorschrift verschillen van die gebruikt in internationaal gehanteerde rekenmethoden. Ook dat beïnvloedt de berekende geluidwinst.
De bevindingen wijzen erop dat de voorgestelde nieuwe start- en landingsprocedures minder geluidwinst opleveren voor de verdere groei van de luchthaven dan gedacht. De Commissie adviseert eerst de methoden te actualiseren waarmee de geluidwinst van procedurewijzigingen wordt berekend. Pas daarna kan een goed onderbouwd besluit worden genomen over de verdeling van de vrijkomende geluidruimte voor de verdere groei van de luchthaven.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het nieuwe stelsel verdeelt de geluidhinder anders over het gebied rondom Schiphol. De Commissie m.e.r. adviseert daarom in het rapport niet alleen de totale hinder van het oude stelsel met die van het nieuwe te vergelijken, maar ook te laten zien waar de hinder wijzigt. Uit de zienswijzen van omwonenden en belangengroepen blijken zorgen hierover.
Naar het oordeel van de Commissie functioneert het nieuwe stelsel naar behoren indien voor de meeste, zo niet alle vliegscenario’s de milieuhinder afneemt ten opzichte van die in het huidige stelsel. Daardoor zou Schiphol binnen de beschikbare milieuruimte meer vluchten kunnen uitvoeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. drs.ing. W. Blom
dhr. dr. Y.S. Kok-Palma
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. prof.dr. G.P. van Wee
dhr. dr. J. Wesseling
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Amsterdam Airport Schiphol

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D06.2 2011: start/landingsbaan

Bijgewerkt op: 18 sep 2018