3027. Uitbreiding bedrijventerrein De Kooi, Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht wil bedrijventerrein De Kooi ten oosten van Hoogerheide uitbreiden. Het gaat om een uitbreiding aan de westkant van ca. 6 hectare. De gemeenteraad besluit binnenkort over de uitbreiding. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2015 Adviesaanvraag
07-05-2015 Datum kennisgeving
25-06-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieueffecten van de uitbreiding goed beschrijft. Het rapport maakt duidelijk dat voor de uitbreiding geen grote wijzigingen in de omgeving of de verkeerssituatie nodig zijn. Ook zijn de gevolgen voor de leefomgeving, denk aan lucht en  geluid, en het Natura 2000-gebied Brabantse Wal beperkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: mw. ir. J.M. Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woensdrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018