3003. Windturbinepark Spui, gemeente Korendijk

Klein Piershil B.V. wil een windturbinepark van tenminste 15 MW bouwen en exploiteren langs het Spui in de gemeente Korendijk. Om dat park mogelijk te maken moet een inpassingsplan worden gemaakt en moeten vergunningen worden verleend. Voordat de provincie Zuid-Holland over het plan besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-01-2015 Adviesaanvraag
07-01-2015 Datum kennisgeving
02-03-2015 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
17-03-2016 Adviesaanvraag
17-03-2016 Datum kennisgeving
02-06-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport wijst in de eerste plaats gebieden in de gemeente aan waar geen windturbines kunnen komen omdat wetgeving en beleidsafspraken dat niet toelaten. De vergelijking van de resterende gebieden laat zien dat de locatie langs het Spui, bij Piershil, de kleinste kans op schade aan beschermde natuur heeft. Voor de locatie Piershil zijn de milieueffecten van een brede range aan opstellingen van windturbines vergeleken. Ze verschillen van elkaar in aantal woningen dat hinder ondervindt van geluid en slagschaduw, in effecten op het landschap en in energieopbrengst. De Commissie concludeert dat het rapport voldoende milieu-informatie bevat om goed onderbouwde afwegingen over het inpassingsplan en de vergunningen te kunnen maken.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat in het milieueffectrapport de keuze voor windenergie in de Hoeksche Waard goed uitgelegd wordt. Onderbouw de locatiekeuze en laat in het rapport mogelijke alternatieve locaties zien. Beschrijf de effecten van de windturbines op de leefomgeving en nabijgelegen natuur (zoals het Haringvliet).
Verder adviseert de Commissie om een overzicht te geven van mogelijke opstellingen van turbines (bijvoorbeeld minder maar grotere turbines) binnen de kansrijk geachte locaties. Laat in het rapport de mogelijkheden zien om het parkontwerp af te stemmen op bestaande en/of geplande windparken in de aangrenzende gemeenten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.H. van der Vlist
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 18 sep 2018