2973. Tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan (Deltaprogramma 2015)

Voor het Deltaprogramma 2015 zijn onderzoeken uitgevoerd en strategieën ontwikkeld om rampen en schade door overstromingen te voorkomen, de zoetwatervoorziening veilig te stellen en Nederland economisch en ruimtelijk aantrekkelijk te houden. De resultaten van het Deltaprogramma 2015 wil het Rijk tussentijds opnemen in het Nationaal Waterplan. Het gaat om bijvoorbeeld nieuwe normen voor primaire waterkeringen en het versterken van de zoetwaterfunctie voor het IJsselmeergebied. De milieugevolgen van deze tussentijdse wijziging zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
28-07-2014 Adviesaanvraag
27-10-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport geeft een goede beschrijving van de milieueffecten van de wijziging van het Nationaal Waterplan.
In het rapport is de nieuwe norm voor veiligheid tegen overstromingen opgenomen. De studies laten zien dat de veiligheid inderdaad verbetert ten opzichte van de huidige situatie. De Commissie vindt de hoogte en onderbouwing van de nieuwe norm helder.
Het milieueffectrapport beschrijft ook hoe andere overheden het Deltaprogramma gaan verankeren in hun plannen. Het rapport laat zien dat het risico bestaat dat plannen niet goed op elkaar zijn afgestemd, met mogelijke consequenties voor hoogwaterveiligheid en beschermde natuur. De Commissie adviseert daarom duidelijk aan te geven welke beleidsruimte andere overheden hebben en hoe ongewenste situaties voorkomen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. prof.dr. B.J.M. Ale
dhr. dr. J.H. van den Berg
dhr. ir. J.G.A. Coppes
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. F.W.R. Evers
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. M.P. Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
C19.1/2 2011: waterwerken
D03.2 2011: waterkering, dijk
D12 2011: kustverdediging
D49.1-3 2011: peilwijziging
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018