2652. Structuurvisie Teylingen

De gemeente Teylingen stelt een structuurvisie voor het gemeentelijk grondgebied op voor de periode tot 2030. De structuurvisie is kaderstellend voor onder andere woningbouw, uitbreiding van bedrijventerrein, glastuinbouwgebied en jachthavens en aanleg/verlegging van wegen. Voor de besluitvorming over de structuurvisie wordt de plan-m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-06-2012 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-03-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport goed leesbaar en helder gestructureerd. De gemeente heeft aangegeven dat de beschreven alternatieven een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ruimtelijke keuzes die in de structuurvisie zijn gemaakt. Het is echter nog onduidelijk in hoeverre de milieugevolgen die in het rapport beschreven zijn aansluiten bij de ruimtelijke keuzes van de structuurvisie. Daarmee is onzeker of met deze keuzes de doelen van de gemeente gehaald worden, bijvoorbeeld de gewenste duurzame mobiliteit en de landschappelijke ‘ontrommeling’ van het bollengebied.

Daarnaast mist nog informatie over de gevolgen voor de natuur in het veenweidegebied (Kager Plassen en omgeving).

De Commissie adviseert op bovengenoemde onderdelen het rapport aan te vullen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt vooral de volgende punten van belang voor het MER:

  • beschrijving van doelstellingen en ambities
  • beschrijving van de referentiesituatie, bestaande uit de huidige situatie en autonome ontwikkeling
  • beschrijving van planonderdelen en alternatieven
  • inzicht in effecten op woon- en leefmilieu, natuur, landschap etc.

De gemeente Teylingen heeft hoge duurzaamheidsambities. De Commissie adviseert om de uitwerking daarvan in het MER te integreren.

Omdat veel keuzes op structuurvisieniveau al vastliggen lijkt er weinig ruimte voor alternatieve oplossingen. Toch ziet de Commissie op het niveau van deelgebieden wel redenen voor een goede belangenafweging, waarvoor het m.e.r. een belangrijke rol kan vervullen, bv. de belangen van natuur en (water)recreatie in het Kagerplassengebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. J.J. de Graeff
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Teylingen

Bevoegd gezag
Gemeente Teylingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D10 2011: recreatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018