Selectie gebieden voor windenergie vraagt gedegen milieu-onderbouwing

Persbericht | 30 oktober 2012

In het MER voor de Structuurvisie Windenergie op land moet worden onderbouwd of en hoe milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij de inperking van onderzoeksgebieden ten opzichte van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De Commissie pleit voor onderzoek naar optimale combinaties van gebieden voor windenergie binnen en over provinciegrenzen.

Het plan
Het Rijk wil in 2020 samen met provincies 6.000 MW windenergie op land mogelijk maken. In de Structuurvisie Wind op Land gaat het Rijk daarom gebieden aanwijzen voor grootschalige windenergie, namelijk windparken van groter dan 100 MW.

Voorafgaand aan de besluitvorming over dit plan stelt het Rijk een MER op. De Commissie is gevraagd te adviseren over de inhoud van het MER-onderzoek.

Advies Commissie over inhoud MER
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn eerder potentiële gebieden voor windenergie op kaart aangegeven. Deze gebieden worden echter niet allemaal meegenomen in het MER-onderzoek dat nu uitgevoerd gaat worden. Zo zijn vanwege bestuurlijke afspraken met provincies grote en kansrijke gebieden voor grootschalige windenergie in onder andere Zeeland en Noord-West Fryslân afgevallen. De gevolgen van deze inperking voor het milieu moeten toegelicht worden in het MER.

Zoek vervolgens binnen regio’s en over regio’s heen naar optimale combinaties van gebieden voor windenergie en opgesteld vermogen. Zo kan in het IJsselmeergebied de plaatsing bij de Afsluitdijk afgewogen worden met meer turbines in Flevoland of omgekeerd. Binnen een gebied zijn er ook mogelijkheden om gevoelige zones te ontzien omdat gevarieerd kan worden in opgesteld vermogen. Breng deze optimaliseringsmogelijkheden in beeld.

Bij de effectbeschrijving adviseert de Commissie specifiek aandacht te besteden aan de verschillen in energieopbrengst. Ook vraagt zij extra aandacht voor landschap en leefomgeving (zoals beleving van windparken door omwonenden en geluidhinder) en voor effecten op beschermde natuurgebieden en diersoorten.

Persbericht

 

Zie ook project 2636. Structuurvisie Windenergie op land