Programma Aanpak Stikstof per 1 juli in werking

Nieuwsbericht | 03 juli 2015

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet borgen dat de doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en ruimte creëren voor economische ontwikkeling.

 

Als een project een toename van stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden voor soorten in Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft, gebruikt de initiatiefnemer van het project het PAS om te onderbouwen dat de natuurdoelen van Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstofdepositie niet in gevaar komen.

 

Het bevoegd gezag gebruikt het rekenprogramma AERIUS bij het beoordelen van de aanvraag. Als de toename van depositie onder een bepaalde grenswaarde blijft, hoeft geen ontwikkelingsruimte uit het PAS te worden toebedeeld aan het project. Boven de grenswaarde moet wel bij besluit ontwikkelingsruimte worden toebedeeld. De toebedeelde ontwikkelingsruimte wordt vervolgens geregistreerd in het AERIUS Register, zodat deze niet nog eens kan worden uitgegeven.

 

In de meeste gevallen is de provincie het bevoegd gezag, in een enkel geval de minister van Economische Zaken. Hoewel het PAS niet is geschreven voor plannen, heeft het ministerie van Economische Zaken een handreiking gepubliceerd die aangeeft hoe het PAS ook bij de onderbouwing van plannen kan worden gebruikt.