Onderbouwing nut/noodzaak, sturingsfilosofie en brede effectbeschrijving

Persbericht | 04 juni 2013

nodig voor besluit over de PAS 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet ruimte gaan geven aan economische ontwikkelingen en tegelijkertijd de achteruitgang van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden een halt toe roepen. Het MER moet nut en noodzaak onderbouwen en informatie geven over de (invulling van de) sturingsfilosofie. Niet alleen moet naar effecten door stikstofdepositie gekeken worden maar ook naar andere milieueffecten die de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden beïnvloeden.

 

Het plan
De stikstofdepositie op de meeste Nederlandse Natura 2000-gebieden is (veel) te hoog. Nieuwe activiteiten die een toename van de stikstofdepositie geven zijn daardoor niet mogelijk. Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil het rijk economische ontwikkelingsruimte creëren en tegelijkertijd de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden op termijn verbeteren De staatssecretarissen van EZ en van IenM willen de PAS vaststellen. In een MER worden de milieugevolgen onderzocht voorafgaand aan het besluit over de PAS. De Commissie is gevraagd om advies te geven over de gewenste inhoud van het MER.

 

Welke informatie moet er in het MER komen?
De Commissie adviseert in het MER de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de milieusituatie zijn te verwachten zonder de PAS? Nut en noodzaak voor een programmatische aanpak kunnen hiermee onderbouwd worden. Het geeft ook een referentiebasis voor de effectbeoordeling van de PAS.
  • Op basis van welke principes wordt sturing gegeven aan duurzame economische ontwikkelingen? Gebeurt dit vanuit de vraag (‘door de markt’) of door gerichte interventies van de overheid. Als de overheid stuurt is dat dan het Rijk, de provincie en/of de gemeente?

Ook adviseert zij de alternatieven voor de invulling van de PAS niet alleen te vergelijken op basis van stikstofdepositie en waterkwaliteit maar ook aandacht te besteden aan de effecten op andere natuurgebieden, gezondheid, landschap en energie.

Persbericht

Zie ook project 2753. Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)