M.e.r. en procesgerichte advisering

Nieuwsbericht | 20 maart 2013

In 2011 gaf het ministerie van IenM groen licht voor pilots met procesgerichte advisering. Doel is om met een flexibeler inzet van de Commissie beter aan te sluiten bij het planproces en behoeften van bevoegd gezag en initiatiefnemers. Dat betekent niet alleen toetsen, maar op meer momenten meedenken over de benodigde milieu-informatie voor een volgende stap in het traject. Zes projecten vallen onder de pilot:

 • Structuurvisie Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM)
 • Havenbestemmingsplannen Rotterdam
 • Omgevingsvisie Gelderland
 • Noordoostcorridor Noord-Brabant
 • Natuurontwikkeling Boerenstreek Ooststellingwerf
 • Structuurvisie Gelderland en structuurvisie Wind op land

 

Tijdens een workshop in 2012, met betrokken overheden, initiatiefnemers en adviseurs, zijn de eerste bevindingen besproken. Flexibele inzet blijkt te leiden tot versnelling van het proces omdat:

 • We zo voorkomen dat financiële tekorten en andere ‘showstoppers’ pas bij het ontwerpbesluit aan de orde komen.
 • Gesignaleerde kansen vroegtijdig mee zijn te nemen in het proces.
 • Kennis van de Commissie over m.e.r. en milieuzaken beter tot haar recht komt.

 

Aandachtspunten zijn:

 • Het is raadzaam vooraf in overleg de momenten te markeren waarop en op welke wijze inzet wenselijk is.
 • Bewaking van de toetsende en onafhankelijke rol van de Commissie, inclusief openbaarheid, is noodzakelijk.
 • Flexibele advisering vereist een realistische planning.

Enkele pilotprojecten lopen door in 2013. Eind 2013 volgt de definitieve evaluatie.