Luchthaven Twente

Persbericht | 16 december 2011

Onderzoek milieueffecten van alternatieven

Area Development Twente (ADT) heeft plannen voor een luchthaven op de voormalige militaire vliegbasis Twente. Zij stelt hiervoor een MER op. De Commissie adviseert om de milieueffecten van verschillende opties te onderzoeken. Het MER moet ook inzicht geven in randvoorwaarden voor plannen voor onder andere recreatie en woningbouw rondom de Luchthaven Twente.

Het project
De luchthaven die ADT wil ontwikkelen is onderdeel van gebiedsontwikkeling. Hiervoor stelden de provincie Overijssel en gemeente Enschede al de structuurvisie 'Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente vast. Hierin werd een maximale geluidsruimte van 8 km2  vastgelegd en maximaal 1,2 miljoen passagiers.
De minister van Infrastructuur en Milieu moet nu in een Luchthavenbesluit vastleggen. Hiervoor wordt een nieuw MER opgesteld. Dit MER richt zich op het concrete gebruik van de luchthaven, zoals inrichting, openingstijden en aan- en uitvliegroutes.

Alternatieven
De Commissie adviseert om voor het gebruik van de luchthaven verschillende alternatieven uit te werken.

  1. Een alternatief conform de besluiten van provincie en gemeente.
  2. Een alternatief dat ruimte biedt aan de plannen van ADT. Daaruit moet blijken hoe deze zich verhoudt tot alternatief 1.
  3. Een alternatief waarbij alternatief 2 maximaal wordt ingevuld (volvliegen). Vooral meer verkeer van en naar de luchthaven kan leiden tot meer milieueffecten. Alternatief 3 beschrijft daarmee de meest ongunstige milieueffecten ('worst case').

Door de effecten van deze 3 alternatieven te vergelijken kan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden.

Effecten
De effectbeschrijving van de alternatieven moet ingaan op de

  • directe effecten: geluid en externe veiligheid van het vliegverkeer.
  • indirecte effecten: verkeersaantrekkende werking van de luchthaven.

De Commissie adviseert om daarbij zowel de effecten aan de wettelijke grenswaarden, als onder de grenswaarden te toetsen. Want ook onder de grenswaarden kan sprake zijn van een verslechtering of verbetering van het milieu. Daarnaast adviseert de Commissie om ook de grensoverschrijdende effecten in Duitsland in beeld te brengen.

Randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling
De luchthaven is onderdeel van het gebiedsontwikkelingsplan Luchthaven Twente. Dit plan omvat onder andere een bedrijventerrein, infrastructuur, recreatie en woningbouw. Door inzicht in de milieueffecten van de luchthaven komen de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van deze planonderdelen in beeld.

 

Zie ook project 2581. Luchthavenbesluit Twente